Allmänna Leveransvillkor

1. Definitioner

I de Allmänna Leveransvillkoren ska nedan angivna termer ha följande betydelse:

Med Bolaget avses Svensk Cater AB, organisationsnummer 556068-9738.

Med Kunden avses den kund som köper Bolagets varor.

Med Varor avses de marknadsförda varor som ska levereras av Bolaget till Kunden.

Med Leveransdag avses den dag som överenskommits mellan Bolaget och Kunden att leverans av Varor ska ske till Kunden.

Med Köpeskilling avses den ersättning som Kunden enligt överenskommelse ska utge till Bolaget vid köp av Varor.

 

2. Tillämplighet

Dessa leveransbestämmelser gäller för Bolagets försäljning av Varor tillhandahållna av Bolaget.

För det fall Bolaget och Kunden ingått särskilt skriftligt avtal angående köp av Varor gäller sådant avtal i första hand och fylls ut av dessa Allmänna Leveransvillkor. Vid diskrepens mellan villkor i sådant avtal och dessa Allmänna Leveransvillkor ska villkoren i det särskilda avtalet gälla. 

 

3. Leveransåtagande

Bolaget åtar sig att på de villkor som anges i dessa Allmänna Leveransvillkor leverera Varorna till Kunden. Bolaget har rätt att anlita underleverantör för leverans av varor.

Leverans ska ske till av Kunden anvisad adress.

Beställning av alkoholhaltiga drycker kräver uppvisande av för Kunden giltigt utskänkningstillstånd.

 

4. Beskrivningar

Alla uppgifter beträffande sammansättning, innehåll, vikt, storlek, hållbarhet, konsistens och andra data i kataloger, annonser, bildmaterial, elektronisk information, prislistor och på förpackningar är - med undantag för fall där lag kräver exakta uppgifter - ungefärliga och lämnas med förbehåll för ändringar. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtal uttryckligen hänvisar till dem.

 

5. Leveranstid

Finner Bolaget att avtalad leveranstid inte kan hållas eller framstår dröjsmål med leverans som sannolik, ska Bolaget genast underrätta Kunden om detta. Finner Kunden att denne inte kommer att kunna motta Varorna på Leveransdagen eller framstår dröjsmål som sannolikt ska Kunden genast underrätta Bolaget om detta. Har Bolaget meddelat Kunden leveransförsening enligt detta stycke ska Bolaget inte anses vara i dröjsmål med leverans. Leveransförsening i övrigt medför endast den rätt för Kunden som anges i denna punkt.

Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 14 (”Force majeure”) angiven omständighet eller på grund av omständighet som är hänförlig till Kunden eller har Bolaget i övrigt lämnat meddelande enligt föregående stycke, ska leveranstiden förlängas med skälig tid. Om leveranstiden förlängts med mer än tio (10) dagar och har Varorna inte levererats vid utgången av denna tid, har vardera parten rätt att genom meddelande till den andra parten häva avtalet såvitt avser försenad leverans.

Om Kunden underlåter att motta Varorna vid överenskommen leveranstidpunkt är Kunden ändå skyldig att erlägga betalning för dessa. Bolaget ska i sådant fall ombesörja lagring av Varorna på Kundens risk och bekostnad. Bolaget har, om Bolaget så önskar, i stället rätt att häva köpet.

 

6. Leveransvillkor

Leverans ska ske fritt lastkaj packat på lastbärare till en av Kundens angiven adress. I leveransen ingår endast avlastning från transportfordon. För det fall det inte finns möjlighet att med lastbil komma fram till Kundens lastkaj ska leverans ske på närmast möjliga plats varpå leverans anses fullbordad.

Kunden är skyldig att inspektera Varorna omedelbart vid mottagandet.

 

7. Ändring, annullering och retur

Kunden har rätt att utan kostnad ändra eller annullera beställning av lagervaror under förutsättning att muntligt eller skriftligt besked härom kommer Bolaget tillhanda senast tre (3) vardagar före Leveransdagen.

Inga returer accepteras om inte särskild överenskommelse träffats därom, eller om Kunden har en sådan rätt enligt svensk tvingande lag. Eventuella returer ska vara intakta och ske i originalförpackning. Kyl- och frysvaror tas ej i retur enligt ISO 22000 som kräver obruten kyl och fryskedja och detta inte kan garanteras då varan förvarats hos kund.

 

8. Priser och fakturering

Priset för Varorna ska vara det pris som anges i Bolagets på orderdagen gällande prislista. Samtliga priser som utges av Bolaget, är angivna exklusive mervärdeskatt.

Bolaget har rätt att närsomhelst ändra priserna i prislistan.

Invändning mot faktura ska tillställas Bolaget senast fem (5) dagar från fakturadatum.

Svensk Cater debiterar 45 kr i faktureringsavgift för pappersfaktura, medan elektronisk fakturering (email eller EDI) är undantagen faktureringsavgiften.

Svensk Cater har rätt att genomföra sedvanliga kreditkontroller av Kunden i enlighet med Svensk Caters vid var tid gällande policy.

 

9. Betalning

Betalning ska ske mot faktura enligt avtalade kreditvillkor. Om inte kreditvillkor avtalats gäller 10 dagar från fakturadatum på i fakturan angivet sätt. Utöver Köpeskillingen ska Kunden erlägga mervärdeskatt och annan tillämplig skatt eller pålaga.

Vid betalning efter förfallodagen ska Kunden utge dröjsmålsränta om två (2) procent per månad, samt erlägga eventuella kravavgifter enligt lag.

Äganderätten till levererade Varor förbehålls Bolaget tills dess att samtliga Varor är till fullo betalda.

Bolaget har rätt att inställa leveranser av Varor om Kunden är i dröjsmål med betalning eller om det finns annan anledning att anta att Kunden inte i rätt tid eller på annat sätt kommer att fullgöra avtalad förpliktelse som är väsentligt för Bolaget.

 

10. Ändring av Varorna

Bolaget är oförhindrat att ändra förpackning och/eller att ta bort, byta ut och lägga till Varor i sitt utbud.

 

11. Ansvar för fel eller brist

Fel eller brist i levererad vara medför endast den rätt för Kunden som anges nedan. Med fel avses fel som hänför sig till tillverkning eller sammansättning av Varan. Med brist avses att den levererade Varan inte överensstämmer med överenskommen kvantitet.

Vid fel eller brist förbinder sig Bolaget att efter eget val byta ut Varan, helt eller delvis, eller att utföra en tilläggsleverans. Eventuell kreditering ska ske inom skälig tid från reklamationen och om möjligt i nästkommande faktura.

Bolaget ansvarar endast för fel eller brist som förelåg vid leveransen. Vid fel i förpackningen och fel som i övrigt är synligt för Kunden ansvarar Bolaget endast om Kunden inom två (2) dagar från den dag då Kunden mottagit Varan påtalar felet. Vid transportskada ska fel dock påtalas omedelbart till chaufför och noteras på frakthandlingarna. Kundens rätt att framställa anspråk på grund av fel upphör fem (5) helgfria vardagar från leveransdatum.

Bolaget ansvarar inte för fel eller brist som orsakas av:

 

  1. a) brister i förvaringen eller hanteringen av Varan hos Kund
  2. b) normal försämring av Varan
  3. c) ändringar i Varan utförda av Kunden
  4. d) bristfälliga logistikrutiner hos Kunden

 

12. Ansvar för produktskada

Bolaget ansvarar för produktskada enligt produktansvarslagen och enligt bestämmelserna i denna punkt.

Bolaget ansvarar för produktskada på egendom endast om egendomen vid tiden för skadan använts huvudsakligen för enskilt ändamål.

I händelse av att Bolaget åläggs produktansvar gentemot tredje man, är Kunden skyldig att hålla Bolaget skadeslös om skadan uppstått som ett resultat av Kundens vilseledande marknadsföring eller Kundens bristfälliga hantering av Varor.

Om tredje man framställer krav mot Kunden med åberopande av produktskada ska Kunden genast skriftligen underrätta Bolaget härom.

Bolaget ska teckna och vidmakthålla försäkring mot allmänna ansvars- och produktansvarsrisker.

 

13. Immateriella rättigheter

Patent, varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till av Bolaget marknadsförda Varor tillhör Bolaget eller annan med vilken Bolaget har distributionsavtal eller avtal om rätt att använda sådana rättigheter.

 

14. Force majeure

Bolaget är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse gentemot Kunden, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav, samt Bolaget inte kunde råda över sådan omständighet. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, import- eller exportrestriktioner, valutarestriktioner, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer eller råvaruleverantörer som orsakats av någon av ovan nämnda omständigheter.

Vid åberopande av den ”befriande omständighet” ska Bolaget utan dröjsmål underrätta Kunden därom.

 

15. Skadestånd

Om Bolaget är skyldigt att utge skadestånd till Kunden ska skadestånd endast avse sådan skada som Bolaget skäligen kunnat förutse vid tiden för leverans. Under inga omständigheter ska Bolaget svara för försäljnings- och produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, oavsett om den indirekta skadan uppkommit för att begränsa en direkt skada.

 

16. Övriga bestämmelser

Underlåtenhet att utöva rättigheter enligt vad som avtalats ska inte anses innebära att part avstått från att vid senare tillfälle åberopa sådana rättigheter. Underlåtenhet av part att åberopa brott mot dessa Allmänna Leveransvillkor eller mellan parterna gällande avtal eller underlåtenhet att utöva sina rättigheter på grund av sådant avtalsbrott, innebär inte att part avstår från sin rätt att åberopa därefter uppkommande avtalsbrott.

Om något eller några villkor i dessa Allmänna Leveransvillkor skulle jämkas eller anses vara ogiltiga, ska övriga villkor i de Allmänna Leveransvillkoren fortfarande gälla oförändrade. Ändringar och tillägg till dessa Allmänna Leveransvillkor eller till mellan parterna gällande avtal ska ske skriftligen för att vara giltiga.

Om enheten/rörelsen överlåts till annan person (fysisk eller juridisk) skall Svensk Cater informeras innan överlåtelsen sker i syfte att förhindra ett felaktigt utnyttjande av enhetens/restauratörens kundnummer.