Miljö & kvalitet

Naturens skafferi är fantastiskt med sitt utbud och all variation. Varje ort har sina specialiteter från sjö, hav eller skog. För oss på Svensk Cater är det viktigt att alltid kunna erbjuda delikatesser och färskvaror från handplockade leverantörer i närområdet. Dels för den goda smakens skull, dels av miljöskäl. Det som finns nära behöver inga långa transporter. Ju kortare transporter, desto bättre för miljön.

Miljö- och klimatpolicy

Vi önskar

Euro Cater önskar vara en aktiv medspelare i lösningar av de globala miljö och klimat utmaningarna. Vi önskar att löpande minimera vår belastning på miljön och klimatet som är en del av vår värdekedja. Utöver det önskar vi minimera föroreningar så det naturliga ekosystemet inte blir ödelagt. Vi önskar även att ha som fokusområde att skydda utrotningshotade djur- och växtarter som därmed garanterar en högre biologisk mångfald.

På miljöområdet förpliktigar vi oss att:

 • Uppträda som en ansvarsfull verksamhet, här inkluderat att som ett minimum efterleva gällande miljölagstiftning samt andra miljörelaterade bestämmelser som vi anslutit oss till.
 • Via våra produktpolicys göra det lätt och attraktivt för konsumenter att välja de mest miljövänliga produkterna.
 • Minimera belastningen på miljön från emballage inklusive återvinning av emballage.
 • Via vår transportpolicy minimera vår negativa påverkan på miljön från transport.
 • Minimera miljöbelastning från driften av våra lager och byggnader inklusive att minimera föroreningar och spill.
 • Minimera matspill i hela vår värdekedja.
 • Upprätthålla ISO 14001 miljöcertifiering på samtliga avdelningar(nya avdelningar certifieras så snart som möjligt efter att de förvärvats).
 • Löpande ha en dialog med våra intressenter som t.ex. leverantörer, kunder och konsumenter för att minimera den samlade miljöbelastningen.
 • Löpande utbilda och träna våra medarbetare i att minimera miljöbelastningen.
 • Kontinuerligt arbete med förbättring av miljöförhållandena och förebygga föroreningar via mätningar och uppsättning av mål.

På klimatområdet förpliktigar vi oss att:

 • Göra det enkelt och attraktivt för konsumenterna att välja de mest klimatvänliga produkterna.
 • Via vår transportpolicy minimera vår negativa påverkan på klimatet från transporter.
 • Att minimera belastningen på klimatet från användning av resurser, här inkluderat mer återvinning och minimering av matspill.
 • Minimera klimatbelastningen från driften på våra lager och byggnader genom energioptimering och således använda mindre energi och löpande konvertera till klimatvänlig energi.
 • Löpande ha en dialog med våra intressenter som t.ex. leverantörer, kunder och konsumenter för att minimera den samlade klimatbelastningen.
 • Löpande utbilda och träna våra medarbetare i att minimera klimatbelastningen.
 • Kontinuerligt arbeta för en minskning av klimatbelastning via mätning och uppsättning av mål.

Policy för livsmedelssäkerhet

Vi önskar

Euro Cater har en bred portfölj av kunder med skilda behov vilka vi servar med stor flexibilitet. Att hantera livsmedel är en förpliktelse. Därför har vi kompromisslös hållning till livsmedelssäkerheten och det är utgångspunkter för allt vi tar på oss. Det skall vara tryggt och säkert att samarbete med alla lokala avdelningar i hela koncernen.

Vi förpliktigar oss att:

 • Efterleva alla krav på livsmedelssäkerhet som ställs genom lagstiftning och av myndigheter samt av våra kunder.
 • Upprätthålla ISO 22000 certifiering på samtliga avdelningar (nya avdelningar certifieras så snart som möjligt efter att de förvärvats).
 • Ställa krav på våra leverantörer om en ansvarsfull attityd och beteende till livsmedelssäkerhet.
 • Säkra att inte några varor i sortimentet utgör en livsmedelsrisk när de används enligt anvisningar.
 • Utbilda våra medarbetare och säkerställa att de utför sitt arbete med fokus på livsmedelsäkerheten. Detta inkluderar att genomföra egenkontroll efter våra rutiner.
 • Regelbundet utvärdera effekten av insatserna på livsmedelssäkerhetsområdet samt att genomföra interna och externa revisioner av livsmedelssäkerheten på samtliga avdelningar minst en gång om året.
 • Att genomföra löpande förbättringar av livsmedelssäkerhetssystemet.
 • Att rapportera status, handlingar och mål för livsmedelssäkerheten både internt och externt som en del av vår årliga CSR rapportering. 
Miljo Policy