Hållbart Sortiment

Vi vill ligga långt framme när det gäller att kunna erbjuda varor och lösningar som gör det lätt för kunderna att göra hållbara val.

För kunderna ska det fortfarande gå att få tag i precis de produkter de vill ha. Men vi vill göra allt vi kan för att det ska vara enkelt och attraktivt för kunderna att göra hållbara val. Vi tror att det är det bästa sättet för att förändra konsumtionsvanorna i livsmedelshandeln på både kort och lång sikt.

Produktpolicys

Vår produktpolicys omfattar områden som ekologi, djurskydd, fisk och skaldjur, lokala varor, palmolja och ägg. Den ska hjälpa oss att löpande hantera etiska och miljömässiga problem i vardagen
och ge inköparna riktlinjer som beslutsgrund. Vi införlivar nya områden i våra produktpolicys efter behov.

Palmolja

Ett av våra fokusområden är palmolja, som har stor inverkan på miljö, klimat och biologisk mångfald. I koncernen har vi helt avvecklat användningen av palmolja i de fetter vi använder i vår egen produktion. Vi följer försäljningen av fetter i fast och flytande form och har för kalenderåret 2018 mätt andelen certifierad palmolja i dessa fetter till 45 %. Utvecklingen på detta område rapporterar vi till RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) en gång om året.

Produktpolicy
Hallbart Fiske

Hållbart fiske

Ett annat fokusområde är att säkerställa hållbara fiskbestånd. Vi har därför certifierat samtliga avdelningar som handlar med fisk i Danmark och Sverige enligt både MSC (hållbart fångad fisk) samt ASC (hållbart odlad fisk). Vi kan därför tillhandahålla produkter från hållbart och skonsamt fiske överallt i verksamheten. Som en del av våra MSC/ASC-certifieringar har vi under det gångna året genomfört interna granskningar av samtliga certifierade avdelningar och vi har dessutom genomfört externa granskningar utförda av oberoende parter.

Ägg och djurskydd

Vi har infört en policy för burägg. Enligt denna förbinder vi oss att, i vår egen produktion, fasa ut användning av burägg, vilket ska vara genomfört fullt ut senast 2020. Vi förbinder oss också att helt fasa ut burägg som handelsvara, vilket gäller både flytande äggprodukter och ägg. Senast 2025 ska utfasningen vara genomförd fullt ut.