Grundläggande Revenue Management

Revenue Management innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt kund, vid rätt tillfälle och i rätt kanal, där målet är att öka verksamhetens lönsamhet.

En del tillämpar idag någon form av Revenue Management med exempelvis differentierad prissättning, men utan att egentligen ha några kalkyler och statistik som grund för sina strategier. Ett av målen med föreläsningen är därför att göra teori av det praktiska. Historiskt sett har besöksnäringen utgått från ett kostnadsperspektiv när det gäller utbud och prissättning, men har inte alltid tagit hänsyn till marknadskrafterna. Med hjälp av teorierna bakom Revenue Management har det utvecklats ett synsätt där man kan ta kontroll över efterfrågan och prissättning i syfte att optimera intäkterna för maximal lönsamhet.

Målgrupp:

Resultatansvarig

Syfte:

Skapa ett lönsamt företag genom rätt prissättning.

Längd:

1 dag

Exempel på innehåll:

  • Som introduktion kommer deltagarna att få en inblick för hur väl Revenue Management lämpar sig för besöksnäringen.
  • Vi går igenom användbara nyckeltal och hur dessa kan leda till ökad kontroll över verksamheternas lönsamhet.
  • Deltagarna kommer att få förståelse för hur vi kan prognostisera hög eller låg efterfrågan och vilka strategier som ska tillämpas beroende av detta.
  • Hur sätts priserna idag och hur kan man vidareutveckla en mer differentierad prissättningsfilosofi
  • Föreläsningen varvas med övningar och exempel från besöksnäringen i Sverige och utomlands.
  • Under föreläsningen ges tips, råd och verktyg för att kunna börja tillämpa Revenue Management i sin egen verksamhet.